PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

PRIVĀTUMA POLITIKA
PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI


Tirdzniecības sabiedrība
Segway Powersports s.r.o.
UZŅĒMUMA ID: 09783776
ar juridisko adresi Letkov, Staroplzenecká 290, pasta indekss 326 00
reģistrēts Pilzenes apgabaltiesas uzturētajā komercreģistra C sadaļas 40164. punktā
kontaktālrunis: +420 378 21 21 01
e-pasts: info@segwaypowersports.cz
(turpmāk tekstā – "pārzinis")
ar šo informē datu subjektus par personas datu apstrādes principiem un dažām datu subjektu tiesībām, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs lūdzam datu subjektus rūpīgi izlasīt šo privātuma politiku, jo šī politika nosaka pamatojumu, ar kuru mēs apstrādāsim personas datus, kurus vācam no jums kā datu subjekta vai kurus jūs mums sniedzat. Šī politika sniedz skaidru kopsavilkumu par svarīgākajām procedūrām, kuras pārzinis īsteno, lai aizsargātu personas datus. Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar pārzini, izmantojot galvenē norādīto kontaktinformāciju.
 
Ievada noteikumi
Segway Powersports s.r.o., uzņēmuma Nr. 09783776, juridiskā adrese: Letkov, Staroplzenecká 290, pasta indekss 326 00, reģistrēts Pilzenes apgabaltiesas uzturētā komercreģistra C sadaļas 40164. punktā, ir personas datu pārzinis Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (turpmāk “VDAR”) 4. panta 7. punkta izpratnē.
Pārzinis apņemas aizsargāt un ievērot datu subjektu tiesības uz privātumu, jo pārzinis uzskata, ka privātuma un personas datu aizsardzība ir tā primārais pienākums. Datu pārzinis paziņo, ka apstrādā personas datus tikai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
Šī politika ir vispārīgi spēkā esošs dokuments, kuru pārzinis apņemas ievērot, aizsargājot un apstrādājot fizisku personu kā datu subjektu personas datus, ko pārzinis ieguvis saistībā ar līguma pārrunām un iespējamu turpmāku līguma noslēgšanu vai saistībā ar jebkādu datu subjekta brīvu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Personas datu apstrādes principi
Saskaņā ar VDAR 5. pantu pārzinis ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrāde atbilstu šādiem principiem:
likumība – pienākums noteikt juridisko pamatu katrai personas datu apstrādei;
taisnīgums un pārredzamība – pārziņa pienākums nodrošināt, ka datu subjekts ir pēc iespējas labāk informēts par saviem personas datiem, tostarp jo īpaši pārredzamu saziņa ar datu subjektu un atklātību pret datu subjektu attiecībā uz tā personas datiem. Pārziņa pienākums izmantot vienkāršu valodu, sazinoties ar datu subjektu attiecībā uz tā personas datiem, un pienākums sniegt skaidru, saprotamu un precīzu informāciju;
nolūka ierobežojums – pārziņa pienākums apstrādāt personas datus tikai konkrētiem, skaidri izteiktiem un leģitīmiem nolūkiem;
datu minimizēšana – pārziņa pienākums apstrādāt tikai tos personas datus, kas tam nepieciešami noteiktā apstrādes nolūka sasniegšanai, un tikai nepieciešamajā apjomā;
precizitāte – pienākums glabāt un apstrādāt tikai aktuālus un precīzus personas datus un nekavējoties dzēst vai labot neprecīzus datus;
glabāšanas ierobežošana – pienākums glabāt personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams apstrādes nolūkiem;
integritāte un konfidencialitāte – pienākums apstrādāt personas datus tā, lai saglabātu to drošību un novērstu to nelikumīgu vai nesankcionētu apstrādi vai sabojāšanu, iznīcināšanu vai zaudēšanu, kā arī spēja dokumentēt šo principu ievērošanu.
 
Datu subjektu tiesības saistībā ar personas datu aizsardzību
Katram datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus personas datus, kas uz to attiecas.
Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā sazināties ar pārzini, lai īstenotu šādas tiesības:
tiesības pieprasīt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai personas dati tiek apstrādāti;
tiesības pieprasīt no pārziņa datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;
tiesības uz personas datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”) bez nepamatotas kavēšanās, ja tie vairs nav nepieciešami nolūkam, kuram tie tika vākti un apstrādāti, un ja datu subjekts atsauc piekrišanu apstrādei un nav cita juridiska pamata apstrādei, vai ja personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;
tiesības ierobežot datu apstrādi gadījumā, ja datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti, uz laiku, kurā par pārzinis var verificēt personas datu precizitāti, vai gadījumā, ja apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts atsakās no šādu personas datu dzēšanas, vai pārzinim personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkiem, bet datu subjekts tos pieprasa, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības (piemēram, iesniedzot prasību tiesā), vai gadījumā, ja datu subjekts ir cēlis iebildumus pret apstrādi, lai gan nav skaidrs, vai pārziņa leģitīmās intereses aizstāj datu subjekta leģitīmās intereses;
tiesības uz to datu subjekta personas datu pārnesamību, kurus tas ir sniedzis pārzinim, ja datu subjekts pieprasa pārzinim sniegt šādus personas datus, sakarā ar ko šādi dati ir jāsniedz strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā;
tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu, ko pārzinis apstrādā leģitīmām interesēm. Ja datu subjekts iebilst pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem, personas dati vairs netiks apstrādāti šiem nolūkiem;
tiesības atsaukt piekrišanu, ja datu subjekts ir devis piekrišanu personas datu apstrādei nolūkiem, kuriem nepieciešama piekrišana. Tiesības atsaukt piekrišanu iepriekš minētajā gadījumā datu subjekts var izmantot jebkurā laikā. Pārzinis norāda, ka piekrišanas atsaukšanas gadījumā personas datu apstrāde, kas notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas, ir likumīga;
tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, Personas datu aizsardzības birojā, juridiskā adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj personas datu aizsardzības noteikumus.
Pēc pieprasījuma, ievērojot VDAR 15.–22. pantu, pārzinis bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz datu subjektam informāciju par visiem veiktajiem pasākumiem. Šo laikposmu vajadzības gadījumā var pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ņemot vērā pieteikumu sarežģītību un skaitu. Pārzinis informē datu subjektu par jebkuru šādu pagarinājumu un šādas kavēšanās iemesliem viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja datu subjekts pieprasījumu iesniedz elektroniski, informācija jāsniedz elektroniski, ja vien datu subjekts nepieprasa citādi.
 
Personas datu apstrāde
Pārzinis apliecina, ka tas apstrādā datu subjektu personas datus, kas ir nepieciešami līguma mērķa sasniegšanai un pārziņa leģitīmo interešu un prasību aizsardzībai.
Papildus personas datu apstrādei, pamatojoties uz datu subjekta brīvu piekrišanu, pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus arī bez datu subjekta piekrišanas ar likumu noteiktos gadījumos (piemēram, pildot pienākumus, kas izriet no pārziņa noslēgtajiem līgumiem; lai izpildītu pienākumus, ko nosaka speciāli tiesību akti; lai nodrošinātu tiesību un ar likumu aizsargātu interešu aizsardzību; lai veiktu uzdevumu, kas ir sabiedrības interesēs; tiktāl, ciktāl tas noteikti nepieciešams pārziņa leģitīmajām interesēm, lai novērstu krāpniecību un aizsargātu pret kaitējumu datorus un elektronisko sakaru sistēmas).
Pamatojoties uz datu subjekta brīvu piekrišanu vai noteikti nepieciešamajā apmērā, pārzinis vāc un apstrādā datus, ko tas ieguvis saistībā ar līguma apspriešanu un iespējamu turpmāku līguma noslēgšanu, vai pamatojoties uz citu juridisko pamatu.
Pārzinis apstrādā personas datus tiktāl, ciktāl tas nepieciešams līgumattiecību vai cita juridiskā pamata nolūkiem, un tālāk, ciktāl tas ir saskaņots ar datu subjektu, galvenokārt, lai novērtētu klientu apmierinātību, uzlabotu viņu apkalpošanu, nosūtītu produktu un pakalpojumu piedāvājumus un nosūtītu komerciālus paziņojumus un biļetenus.
Personas dati tiek vākti, glabāti un izmantoti tik ilgi, cik nepieciešams, bet vismaz tik ilgi, kamēr pastāv līgumattiecības vai cits juridiskais pamats, tik ilgi, kamēr no līguma izrietošās līgumiskās prasības var iesniegt kompetentajā valsts iestādē, tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai aizsargātu personas datu apstrādātāja tiesības un prasības, vai tik ilgi, kamēr pārzinim tas ir jādara saskaņā ar likumu, vai līdz piekrišanas atsaukšanai, ja dati tika sniegti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, un pārzinim saskaņā ar likumu nav noteikts pienākums apstrādāt personas datus. Dati tiek apstrādāti galvenokārt saistībā ar uzņēmējdarbības darījumiem un klientu apkalpošanas nolūkos, informācijas par jaunumiem, produktiem un pakalpojumiem nodošanu, atlasītu komerciālu paziņojumu sūtīšanu un datu subjekta viedokļa noskaidrošanu, lai uzlabotu klientu apkalpošanu un papildus izpildītu pārziņa juridiskās vai līgumsaistības.
Pārzinis neizpauž personas datus trešajai personai, izņemot šajā politikā norādītos gadījumus. Pārzinim ir tiesības kopīgot datu subjektu personas datus ar trešo personu, lai nodotu tālāk informāciju par produktiem un pakalpojumiem, ar nosacījumu, ka pārzinim ir datu subjekta piekrišana, vai ja to pieprasa vai atļauj tiesību akti. Pārzinis ir tiesīgs kopīgot datu subjekta personas datus ar trešo personu, lai novērstu noziegumu vai samazinātu iespējamos riskus, ja to pieprasa tiesību akti vai ja pārzinis to uzskata par lietderīgu, lai aizsargātu savas vai trešo personu leģitīmās intereses, tiesības vai īpašumu.
Pārzinis vāc, glabā un apstrādā personas datus droši, lai tie paliktu konfidenciāli un tiem nevarētu piekļūt neviena nepilnvarota trešā persona. Pārzinis apstrādā, glabā un aizsargā personas datus papīra formātā savā juridiskajā adresē aizslēgtā telpā, kurai var piekļūt tikai pārziņa pilnvaroti darbinieki, kuriem ir saistoša konfidencialitāte. Personas dati elektroniskā formā tiek apstrādāti, glabāti un aizsargāti ar parolēm un ugunsmūriem. Ja personas datu apstrādes pamatā ir datu subjekta piekrišana vai pārziņa leģitīmajās intereses un nolūki, šādus personas datus var apstrādāt ārēji sadarbības partneri un piegādātāji, jo īpaši ārēja juridiskā firma, ārējs grāmatvedības uzņēmums vai ārējs IT atbalsts. Struktūras, kas sadarbojas ar pārzini, tiek rūpīgi atlasītas, pamatojoties uz aizsardzības pasākumiem, kas nodrošina nosūtīto personas datu tehnisko un organizatorisko aizsardzību.
Personas dati tiek arhivēti saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem termiņiem. Pārzinis ir ieviesis stingrus iekšējos noteikumus, lai pārbaudītu personas datu glabāšanas likumību un nodrošinātu, ka pārzinis personas datus neglabā ilgāk, nekā tam ir tiesības. Pārzinim ir pienākums dzēst attiecīgos personas datus pēc tam, kad ir beidziet to glabāšanas juridiskais iemesls.
 
Nobeiguma noteikumi
Šī politika stājas spēkā 2021. gada 5. janvārī un ir izsniegta uz nenoteiktu laiku.
Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā politikā bez datu subjekta piekrišanas. Šīs politikas pašreizējo versiju var apskatīt pārziņa juridiskajā adresē darba laikā.